️ 咨询热线: 13774211646 (开封机、显微镜)
                                                         15821881075 (光谱仪、色谱柱)
15821881075(光谱仪、色谱柱)‍                                                       
13564509896 (金相切割研磨机、金相耗材)

              

您当前的位置:  应用领域 > 显微镜
  • 使用无限远光学系统的显微镜主要由物镜、管镜和目镜组成。标本经物镜和管镜放大后,形成放大倒立的实象;实象经目镜再次放大后,形成放大的虚象。